Sanitetski i medicinski potrošni materijal 1/2021

Javni poziv (14)

Javni poziv – prečišćeni tekst (1)

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (10)

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (3)

Model ugovora-Partija 1.

obrazac strukture cene -Partija 1. -17.02.2021

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 1. – 17.02.2021.

Model ugovora-Partija 2.

obrazac strukture cene -Partija 2.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 2.

Model ugovora-Partija 3.

obrazac strukture cene -Partija 3. – 18.02.2021.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 3. – 18.02.2021.

Model ugovora-Partija 4.

obrazac strukture cene -Partija 4.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 4.

Model ugovora-Partija 5.

obrazac strukture cene -Partija 5.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 5.

Model ugovora-Partija 6.

obrazac strukture cene -Partija 6.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 6.

Model ugovora-Partija 7.

obrazac strukture cene -Partija 7.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 7.

Model ugovora-Partija 8.

obrazac strukture cene -Partija 8.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 8.

Model ugovora-Partija 9.

obrazac strukture cene -Partija 9.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 9.

Model ugovora-Partija 10.

obrazac strukture cene -Partija 10.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 10.

Model ugovora-Partija 11.

obrazac strukture cene -Partija 11.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 11.

Model ugovora-Partija 12.

obrazac strukture cene -Partija 12.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 12.

Model ugovora-Partija 13.

obrazac strukture cene -Partija 13.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 13.

Model ugovora-Partija 14.

obrazac strukture cene -Partija 14.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 14.

Model ugovora-Partija 15.

obrazac strukture cene -Partija 15.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 15.

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama (4)

Javni poziv – prečišćeni tekst (1)

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (3)-19.02.2021.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (2)