Руководство болнице

 • Управа Специјалне болнице

ВД Директор: Шинжар др Биљана – специјалиста клиничке биохемије

Главни техничар болнице: Царан Бошко – високи струковни медицински техничар

 • Помоћник директора за медицинска питања

Ранђеловић др Лала – лекар специјалиста пнеумофтизиолог

 • Помоћник директора за немедицинска питања

Недељковић Гизика – дипл. правник

 • Начелник одељења за лабораторијску,радиолошку и другу дијагностику са болничком апотеком

Марковић Др Даница – лекар специјалиста радиолог

 • Начелник за опште правне,економско-финансијске,техничке и друге сличне послове

Шајић Горан – дипл. инг. заштите животне средине

 • Начелник I болничког одељења

Андрејић др Синиша – специјалиста интерне медицине,субспецијалиста пулмолог

 • Начелник II болничког oдељења 

Томашевић – Стојков Др Милка – специјалиста пнеумофтизиолог

 • Шеф одсека I болничког одељења,одсек 1

Ђорић др Невенка – лекар специјалиста пнеумофтизиолог

 • Шеф одсека I болничког одељења,одсек 3

Миличковић др Љиљана- лекар специјалиста пнеумофтизиолог

 • Шеф одсека II болничког одељења,одсек 6

Југа др Будиша- лекар специјалиста психијатар

 •  Управни одбор
 1. Марковић Радован, председник,
 2. Верољуб Русован, заменик председника
 3. Поповић Драган, члан
 4. Станковић Зоран, члан
 5. Ђорић др Невенка, члан
 6. Митровић Јасмина, члан
 7. Путник Снежана, члан
 • Надзорни одбор
 1. Разуменић Сретко, председник
 2. Јовановић Смиљана, члан
 3. Петровић Мила, члан
 4. Ранђеловић др Лала, члан
 5. Пејчић Душко. члан

 

Стручни органи Специјалне болнице су:

 1. Стручни савет
 2. Етички одбор
 3. Комисија за унапређење квалитета рада
 4. Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада
 • СТРУЧНИ САВЕТ

Стручни савет је саветодавно тело Директора и управног одбора. Има три члана. Чланови стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Специјалне болнице именује директор. У раду стручног савета учествује и главна сестра. Директор Специјалне болнице не може бити члан стручног савета.

Чланови стручног савета су:

 1. Андрејић др Синиша – председник
 2. Ранђеловић др Лала – члан
 3. Ступић др Ђорђија – члан
 • ЕТИЧКИ ОДБОР

Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Специјалне болнице именује етички одбор на предлог Стручног савета Специјалне болнице. Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Специјалне болнице и грађана са завршеним Правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Специјална болница основана. Број чланова етичког одбора је 7, од којих су 5 из реда запослених из редова болнице, и 2 представника грађана.

Задаци етичког одбора Специјалне болнице јесу да:

 1.  прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене етике;
 2. даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Специјалној болници, односно прати њихово спровођење;
 3. прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;
 4. прати, анализира и даје мишљења о примени начела, професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
 5. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
 6. врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
 7. доноси правилник о свом раду;
 8. разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене зааштите.
 • KОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета и здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са Законом и прописима донетим за спровођење тог закона. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Специјалној болници. Унутрашња контрола обухвата контролу рада Специјалне болнице над радом здравствених радника и здравствених сарадника. Комисија за унапређење рада у свом саставу има 6 чланова из реда запослених у Специјалној болници. Чланови комисије за унапређење рада у Специјалној болници могу бити и не здравствени радници. Чланове комисије именује Директор Специјалне болнице на предлог Стручног савета.

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада су:

 1. Андрејић др Синиша – председник;
 2. Недељковић Гизика – заменик;
 3. Васиљевић Верица – члан;
 4. Милутинов Невенка – члан;
 5. Митровић А. Јасмина – члан;
 6. Шајић Горан – члан;
 • КОМИСИЈА ЗА УНУТРАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета и здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са Законом и прописима донетим за спровођење тог закона.Унутрашња контрола обухвата контролу рада Специјалне болнице над радом здравствених радника и здравствених сарадника. Комисија за унапређење рада у свом саставу има 3 члана из реда запослених у Специјалној болници.Чланове комисије именује Директор Специјалне болнице на предлог Стручног савета.

Чланови Комисије за унутрашњу проверу квалитета рада су:

 1. Ђорић др Невенка лекар специјалиста пнеумофтизиолог – председник
 2. Андрејић др Синиша специјалиста интерне медицине,субспецијалиста пулмолог – члан
 3. Керчуљ др Радован доктор медицине – члан