Основне информације

Пун назив: Специјална болница за плућне болести: „Др Будислав Бабић“ Бела Црква

Адреса: Милетићева  55, 26.340 Бела Црква

 

Подаци о болници:

Скраћени назив: Болница Бела Црква

Матични број: 08031436

Шифра делатности: 8610

Телефон: 013/852-146

Фаx: 013/851-001

E-mail: sb.drbudislavbabic@mts.rs

Бројеви текућих рачуна:

Буџетски рачун: 840-102661-23

Сопствени рачун: 840-102667-05

ПИБ: 100865891