Materijal za posebne namene-Tehnički materijal br.6/2021

Javni poziv 

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke 

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 

Partija 1.Elektro materijal

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 1 

Модел уговора – Партија 1.Електро материјал

Partija 2.Materijal za održavanje

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 2

Модел уговора – Партија 2.Материјал за одржавање

Partija 3.Vodovod i kanalizacija

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 3

Модел уговора – Партија 3.Водовод и канализација

Partija 4.Molersko-farbarski materijal

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 4

Модел уговора – Партија 4.Молерско фарбарски атеријал

Partija 5.Građevinski materijal

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 5

Модел уговора – Партија 5.Грађевински материјал

Partija 6.Ostali materijal

OBRAZAC STRUKTURE CENA

Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 6

Модел уговора – Партија 6.Остали материјал

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (8)