Руководство болнице

 • Управа Специјалне болнице

Директор: Југа др Будиша – специјалиста психијатар

Главна сестра: Васиљевић Верица – виша медицинска сестра

 • Помоћник директора за медицинска питања, шеф одсека 2.

Ђорић др Невенка – пнеумофтизиолог

 • Начелник за специјалистичко-консултативну службу

Ђорић др Невенка – пнеумофтизиолог

 • Начелник одељења за лабораторијску,радиолошку и другу дијагностику са болничком апотеком

Шинжар др Биљана – специјалиста клиничке биохемије

 • Начелник за опште правне,економско-финансијске,техничке и друге сличне послове

Пејчић Душко – дипл. инг. машинства

 • шеф одсека 4 II болничког одељења

Ђорић др Невенка – специјалиста пнеумофтизиолог

 • Начелник I болничког одељења, шеф одсека 3

Поповић др Саша – лекар спец. интерне медицине

 • Шеф одсека 6 II болничког oдељења

Томашевић – Стојков Др Милка – специјалиста пнеумофтизиолог

 • Начелник II болничког oдељења,шеф одсека 

Југа Др Будиша – специјалиста психијатар

 • Шеф одсека за радиолошку дијагностику

Марковић Др Даница – специјалиста радиологије

 •  Управни одбор
 1. Марковић Радован, председник,
 2. Верољуб Русован, заменик председника
 3. Поповић Драган, члан
 4. Станковић Зоран, члан
 5. Ђорић др Невенка, члан
 6. Митровић Јасмина, члан
 7. Путник Снежана, члан
 • Надзорни одбор
 1. Разуменић Сретко, председник
 2. Јовановић Смиљана, члан
 3. Петровић Мила, члан
 4. Ранђеловић др Лала, члан
 5. Пејчић Душко. члан

 

Стручни органи Специјалне болнице су:

 1. Стручни савет
 2. Етички одбор
 3. Комисија за унапређење квалитета рада
 4. Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада
 • СТРУЧНИ САВЕТ

Стручни савет је саветодавно тело Директора и управног одбора. Има три члана. Чланови стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Специјалне болнице именује директор. У раду стручног савета учествује и главна сестра. Директор Специјалне болнице не може бити члан стручног савета.

Чланови стручног савета су:

 1. Ранђеловић др Лала – председник
 2. Поповић др Саша – члан
 3. Ђорић др Невенка  – члан
 • ЕТИЧКИ ОДБОР

Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Специјалне болнице именује етички одбор на предлог Стручног савета Специјалне болнице. Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Специјалне болнице и грађана са завршеним Правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Специјална болница основана. Број чланова етичког одбора је 7, од којих су 5 из реда запослених из редова болнице, и 2 представника грађана.

 1. Др Саша Поповић спец. интерниста, председник
 2. Др Милка Томашевић-Стојков спец.пенумофтизиолог, члан
 3. Софија Андрејић виша медицинска сестра, члан
 4. Верица Васиљевић главна сестра болнице, члан
 5. Др Југа Будиша спец.психијатрије, члан
 6. Адв. Зоран Окука, члан
 7. Дпл.правник Николић Татјана, члан

Задаци етичког одбора Специјалне болнице јесу да:

 1.  прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене етике;
 2. даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Специјалној болници, односно прати њихово спровођење;
 3. прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;
 4. прати, анализира и даје мишљења о примени начела, професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
 5. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
 6. врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
 7. доноси правилник о свом раду;
 8. разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене зааштите.
 • KОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета и здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са Законом и прописима донетим за спровођење тог закона. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Специјалној болници. Унутрашња контрола обухвата контролу рада Специјалне болнице над радом здравствених радника и здравствених сарадника. Комисија за унапређење рада у свом саставу има 6 чланова из реда запослених у Специјалној болници. Чланови комисије за унапређење рада у Специјалној болници могу бити и не здравствени радници. Чланове комисије именује Директор Специјалне болнице на предлог Стручног савета.

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада су:

 1. Ранђеловић др Лала – председник;
 2. Недељковић Гизика – заменик;
 3. Васиљевић Верица – члан;
 4. Милутинов Невенка – члан;
 5. Митровић А. Јасмина – члан;
 6. Шајић Горан – члан;
 • КОМИСИЈА ЗА УНУТРАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета и здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници, у складу са Законом и прописима донетим за спровођење тог закона.Унутрашња контрола обухвата контролу рада Специјалне болнице над радом здравствених радника и здравствених сарадника. Комисија за унапређење рада у свом саставу има 3 члана из реда запослених у Специјалној болници.Чланове комисије именује Директор Специјалне болнице на предлог Стручног савета.

Чланови Комисије за унутрашњу проверу квалитета рада су:

 1. Ранђеловић др Лала – председник
 2. Керчуљ др Радован – члан
 3. Поповић др Саша – члан