Статут болнице

С Т А Т У Т

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

,,Др Будислав Бабић,,

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић„ уређује се : делатност, унутрашња организација,управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, заменика директора, као и друга питања од значаја за рад Специјалне болнице за плућне болести ,,Др Будислав Бабић,, у складу са законом.

Члан 2.

Специјална болница послује средствима у државној својини.

Средства Специјалне болнице могу се претварати у друге облике својине, у складу са законом.

Члан 3.

Права и обавезе оснивача над болницом врши Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 4.

Специјална болница је здравствена установа која има својство правног лица .

II . НАЗИВ, СЕДИШТЕ , ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 5.

Специјална болница обавлја здравствену делатност под називом: Специјална болница за плућне болести ,,Др Будислав Бабић,, Бела Црква.

Седиште Специјалне болнице је у Белој Цркви у улици Светозара Милетића број 55.

Члан 6.

Специјална болница може променити назив и седиште.

Члан 7.

Специјална болница има печат и штамбилј у складу са законом.

Печат је округлог облика у чијој је средини мали грб Републике Србије, пречника 32мм , са кружни исписаним текстом: Република Србија , Аутономна Покрајина Војводина, Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић„ Бела Црква

Ако Специјална болница има више примерака печата, они се обележавају бројевима.

Члан 8.

Специјална болница има штамбиљ правоугаоног облика са истим текстом као и печат, са додатком простора за број деловодног протокола и датум, уз ознаку места и адресе седишта.

Специјална болница има заштитни знак- лого који је правоугаоног облика .

Текст печата и штамбиља и заштитног знака-лога исписује се на српском језику, ћириличним писмом.

Члан 9.

Дирекор Специјалне болнице уређује начин издавања , руковања задуживања, чувања и евиденције броја примерака печата и шамбиља Специјалне болнице.

Запослени који рукује печатом и штамбиљом задужује се уз потпис и лично је одговоран за њихову правилну употребу и чувају се закључани.

III. ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 10.

У правном промету са трећим лицима Специјална боница за плућне болести за своје обавезе одговара целокупном имовином, у складу са Законом.

Специјална болница има подрачун за средства јавних прихода и подрачун за средства сопствених прихода, који се воде код Управе за трезор , у складу са законом.

Члан 11.

Специјалну болницу заступа и представлја директор болнице.

Члан 12.

Директор може пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање специјалне болнице и на друга лица.

Пуномоћје се издаје у писаном облику. Издато пуномоћје се може увек опозвати.

IV. ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 13.

Специјална болница обавља специјалистичку-консултативну и стационарну здравствену делатност у области пнеумофтизиологије, специјалистичку-консултативну из области интерне медицине , радиологије и психијатрије, лабораторијске и друге дијагностике, као и фармацеутску здравствену делатност у оквиру болничке апотеке.

У оквиру делатности Соецијална болница нарочито:

 1. прати здравствено стање становништва у области за коју је основана и предузима и предлаже мере за његово унапређивање;

 2. прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације засноване на доказима, а нарочио утврђене стручно-методолошке и доктринарне протоколе;

 3. обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;

 4. спроводи програм здравствене заштите;

 5. спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственим установама и обезбеђује сталну контролу ових мера;

 6. организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада.

 7. организује ,односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада у складу са Законом;

 8. Истражује и открива узорке , појаве и ширенје оболења као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења ;

 1. Обавља дијагностичке , терапијске и рехабилитационе здравствене услуге у оделењу за специјалистичко –консултативне прегледе, болничким условима као и у Дневниј болници;

 2. Обавља фармацеутску здравствену делатност.

 3. Обавља и друге послове који су у функцији болнице у складу са законом.

Делатност Специјалне болнице разврстана је у следеће подгрупе:

  • 85110- делатност болнице

  • 85120- медицинска пракса

  • 85142- остали видови здравствене заштите.

Члан 14.

У обављању здравствене делатности Специјалне болница пружа превентивне дијагностичке,терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих специјалности: пнеумофтизиологије , радиологије, психијатрије , интерне медицине, медицинске биохемије и микробиологије, као и фармацеутске здравствене делатности у оквиру болничке апотеке .

Члан 15.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада у болници образују се следеће организационе јединице

1. БОЛНИЧКА ОДЕЉЕЊА

2. СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ

3. ОДЕЉЕЊА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО,РАДИОЛОШКУ И ДРУГУ ДИЈАГНОСТИКУ

СА БОЛНИЧКОМ АПОТЕКОМ

4. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО –ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ.

Образовањем ужих организационих јединица у оквиру оделења служби уређује се актом о организацији и систематизацији послова, који доноси директор.

V. ОРГАНИ

Члан 16.

Органи Специјалне болнице јесу:

 1. директор

 2. заменик директора

 3. Управни одбор

 4. Надзорни одбор.

Органе Специјалне болнице из става 1. овог члана, у складу са законом, именује и разрешава оснивач.

 1. Директор

Члан 17.

 Директор руководи радом , представња и заступа болницу и одговоран је за законитост рада болнице..

Члан 18.

За директора Специјалне болнице може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом , испуњава и следеће услове:

 1. Да је доктор медицине са завршеном специјализацијом из области пнеумофтизиологије или психијатарије или интерне медицине илимикробиологије или клиничке биохемије или да има високу школску спрему правне или економске струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

Члан 19.

Именовање и разрешење директора Специјалне болнице врши се у складу са законом.

Управни одбор расписује јавни конкурс за избор директора Специјалне болнице.

Јавни конкурс расписује се 6о дана пре истека мандата директора.

Управни одбор је дужан да у року од 3о дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу.

На основу предлога Управног одбора, оснивач, у року од 15 дана од дана достављања предлога, именује директора.

Директор Специјалне болнице именује се на периодод четири године.

Исто лице може бити именовано највише два пута узастопно.

Мандат директора рачуна се од дана ступања на дужност.

Члан 20.

Директор Специјалне болнице:

 1. Организује и руководи процесом рада Специјалне болнице

 1. Стара се за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника.

 2. Стара сње о законитости рада Специјалне болнице и предузима мере за његово спровођење.

 3. Предлаже програм рада Специјалне болнице и предузима мере за његово спровођење.

 1. Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора.

 1. Присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора без права одлучивања.

 1. Подноси Управном одбору писмени тромесечни, односно шестомесечни извештај о пословању.

 2. Доноси акт о унутрашњој организацији Специјалне болнице, општи акт о систематизацији радних места Специјалне болнице и друге опште акте.

 3. Именује чланове стручног савета и етички одбор у складу са статутом.

 4. . Посставља помоћнике у складу са Законом и општим актоом о систематизацији.

 5. Именује интерну контролу.

 6. Доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 7. Одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом и општим актима.

 8. Наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада Специјалне болнице.

 9. Спроводи извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа.

 10. Обезбеђује начин оствариванја минимума процеса рада Специјалне болнице у случају штрајка запослених, у складу са законом.

 11. Врши и друге послове предвидђене законом, другим прописима, овим статутом и другим општим актима Специјалне болнице.

Члан 21.

Дужност дитректора Специјалне болнице престаје истеком мандата и разрешењем.

Разрешење врши оснивач пре истека мандата из разлога и на начин предвиљен законом.

Разрешење се може извршити из следећих разлога:

 1. на лични захтев,

 2. ако обавлја функцију супротно одредбама Закона и Статута,

 3. ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Специјалној болници или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе, да су настале или могу настати веће сметње у раду Специјалне болнице,

 4. ако му надлежна комора изрекне једну од дисциплинских мера прописаних законом,

 5. ако је налазом здравствене инспекције установљена повреда прописа и општих аката Специјалне болнице или неправилност рада директора,

 6. ако наступе околности из члана 130. став 6. Закона о здравственој заштити,

 7. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције директора,

 8. ако ненаменски употребљава односно ако дозволи н4енаменско коришћење средстава организације здравсвеног осигурања, односно ако користи средства у супротности са угзоворм закљученим са организацијом здравственог осигурања,

 9. ако Специјална болница стиче средства супротно закону, односно наплаћивањем здравствених услуга осигураним лицима супртоно закону којим се уређује здравствено осигурање,

 10. из других разлога утврђеним законом

2. Заменик директора

Члан 22.

У Специјалној болници именује се и заменик директора.

За заменика директора Специјалне болнице може бити именовано лице које, поред општих услова, прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове:

 1. Има звршен медицински факултет, специјализацију из гране медицине у облассти здравствене заштите из које Специјална болница обавља делатност, има зваање доктора медицинских наука и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите по положеном специјалистичком испиту или

 2. има завршен правни или економски факултет, има званје доктора правних или економских наука, завршену едукацију из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

Заменик директора се именује и разрешава, под условима, на начин и по поступкукоји је прописан за именованје и разрешенје директора Специјалне болнице.

У одсуству директора Специјалне болнице, заменик директора има сва права и обавезе и овлашћенја директора.

Заменик директора обавља и друге послове предвиђене општим актима Специјалне болнице, као и послове за које га овлассти директор.

 3. Управни одбор

Члан 23.

Управни одбор Специјалне болнице врши следеће послове:

 1. доноси статут Специјалне болнице уз сагласност оснивача;

 2. доноси пословник о свом раду

 3. доноси друге опште акте установе у складу са законом;

 4. одлучује о пословању Специјалне болнице;

 5. доноси програм рада и развоја , пословни план, и план набавке специјалне болнице;

 6. доноси финансијски план и усваја завршни рачун Специјалне болнице у складу са законом;

 7. усваја годишњи извештај о раду и пословању специјалне болнице;

 8. одлучује о коришћењу средстава специјалне болнице, у складу са законом;

 9. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;

 10. доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основнних средстава , у складу са законом;

 11. одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове радове, уз сагласност оснивача;

 12. утврђује цене здравствених услуга, које пружа Специјална болница, а које нису утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање, односно министарсвом за здравље;

 13. одлучује о отпису застарелих и ненаплативих потраживања;

 14. именује повремене комисије и друга радна тела;

 15. доноси одлуку о кредитима у вези са текућим пословањем;

 16. разматра најмање два пута годишње извештај

 17. обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Члан 24.

Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби.

Предсеник управног одбора дужан је да сазове седницу на предлог:

 1. директора Специјалне болнице

 2. заменика директора Специјалне болнице

 3. Оснивача Специјалне болнице

 4. најмање два члана Управног одбора Специјалне болнице

 5. Надзорног одбора Специјалне болнице

Члан 25.

У циљу решавања одређених питања из делокруга рада Управног одбора или непосредног одлучивања о појединим питањима, Управни одбор образује повремене комисије.

Члан 26

У циљу решавања одређених питања из делокруга рада Управног одбора или непосредног одлучивања о појединим питањима, Управни одбор образује повремене комисије.

Састав и број повремених комисија, њихове задатке и овлашћења, утврђује Управни одбор одлуком о оснивању повремених комисијама.

4. Надзорни одбор

Члан 27.

Надзорни одбор у оквиру свог делокруга:

 1. разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Специјалне болнице и завршни рачун;

 2. доноси пословник о свом раду ;

 3. врши увид у спровођење Закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Специјалне болнице;

 4. врши увид у Сповођене одлука управног одбора;

 5. обавља и друге послове утврђене Законом и овим статутом;

Надзорни одбор подноси оснивачу годишњи извештај о извршеном надзору.

Члан 28.

Чланови Управног и Надзорног одбора Специјалне болнице одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Специјалној болници , ако је та одлука

донета крајном непажњом или с намером да се штета проузрокује , осим ако приликом доношења одлуке издвоје своје мишљење и то се констатује у записнику.

Ради спречавања сукоба јавног и приватног интереса чланови Управног и Надзорног одбора дужни су да дају писмену изјаву у складу са чланом 130 став 6 Закона о здравственој заштити.

VI . СТРУЧНИ ОРГАНИ

Члан 29.

 Стручни органи Специјалне болнице јесу:

 1. Стручни савет;

 2. Етички одбор и

 3. Комисија за унапређење квалитета рада.

Стручни савет

Члан 30.

 Стручни савет је саветодавно тело Директора и Управног одбора .

Стручни сават има 3 члана.

Чланови стручног савета су здравствени радници са високом стручниом спремом , која на предлог организационих јединица Специјалне болнице именује директор.

У раду стручног савета учествује и главна сестра болнице.

Директор Специјалне болнице не може бити члан стручног савета .

Савет се састаје најмање једном у 30 дана .

Стручни савет:

Члан 31.

 1. разматра и одлучује о питањима стручног рада Спцијалне болнице

 2. предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Специјалне болнице;

 3. предлаже План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

 4. предлаже план за унапређење квалитера стручног рада у Специјалној болници;

 5. доноси пословник о свом раду;

 6. прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Специјалној болници;

 7. предлаже чланове Етичког одбора

 8. обавља и друге послове утврђене статутом

Етички одбор

Члан 32.

Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

Директор Специјалне болнице именује етички одбор на предлог Стручног савета Специјалне болнице.

Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Специјалне болнице и грађана са завршеним Правним факултетом, који живе и раде на териотрији за коју је Специјална болница основана.

Број чланова етичког одбора је 7, од којих су 5 из реда запослених из редова болнице и 2 представника грађана.

Члан 33

Задаци етичког одбора Специјалне болнице јесу да :

 1. прати и анализира примну начела професионалне етике у обављању здравствене етике;

 2. даје сагласност за спровођење научних истраживања ,медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и меидцинских средстава у Специјалној болници , односно прати њихово спровођење;

 3. прати и анализаира етичност односа између здравствених радника и паијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

 4. прати , анализира и даје мишљења о примени начела, професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији , истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

 5. доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

 6. врши стлну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;

 7. доноси пословник о свом раду ;

 8. разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене заштите.

  Комисија за унапређење квалитета рада

 Члан 34.

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном умапређењу квалитета и здравствене заштите која се спроводи у специјалној болници,у складу са Законом и прописима донетим за спровођење тог закона.

Члан 35.

Комисија за унапређење квалитета рад доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у специјалној болници.

Унутрашња контрола обухвата контролу рада Специјалне болнице као и контролу над радом здравствених радника и здравствених сарадника.

Члан 36.

Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има седам члана из редова запослених у специјалној болници .

Чланови комисије за унапређење квалитета рада у Специјалној болници могу бити и не здравствени радници.

Чланови комисије из става један овог члана именује Директор Специјалне болнице на предлог Стручног савета.

VIIИНТЕРНА КОНТРОЛА

Члан 37.

У Специјалној Болници успоставља се систем интерне контроле за све трансакције рачуна , прихода и расхода , рачуна финансијских средстава и обавеза ирачуна финансирања , као и управљања Државном имовином организовањем посебне службе интерне контроле.

Интерна контрола има за циљ да обезбеди примену закона , прописа, правила и процедуре, успешно пословање , економично, ефикасно и наменско коришћење средстава , чување средстава и улагање од губитака , укњучујући и од преваре , неправилности или корупције , интегритет и поузданост информација , рачуна и података .

Директор именује два контролора из реда запослених у болници одд којих је један са вишом стручном спремом економског смера и један са најмање средње стручном спремом економског смера.

Интерни контролор је директно одговорни директору Специајлне болнице, а извештај о обављеном пословању интерне контроле подноси управном одбору најмање два пута годишње.

Члан 38.

На оступак и начин вршења интерне контроле Специјалној болници примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем , као и прописа донетих за спровођење тог закона.

VIII. СРЕДСТВА

Члан 39.

Специјална болница стиче средства за рад у складу са Законом.

Употреба средстава из става 1. овог члана ближе се уређује актом који доноси Управни одбор.

Члан 40.

 Уколико болница располаже слободним капацитетом простора и опреме Управни одбор болнице може донети одлуку о издавању у закуп истих у складу са Законом.

IX. ИМОВИНА

Члан 41.

Имовину Специјалне болнице чине права коришћења , управљања и располагања имовином у државној својини која се односе на покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права.

 Специјална болница има у погледу коришћење, управљање и располагање имовином у државној својини, обавезе и одговорности утврђене законом.

Члан 42.

Специјлна болница има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да их користи у складу са њиховом наменом.

У складу са ставом 1. овог члана Специјална болница осигурава имовину у државној својини.

Одлуку о осигуравајућем друштву код кога ће се осигурати имовина из става 2. овог члана доноси РЗЗО .

X . ЈАВНОСТ РАДА

Члан 43.

О свом раду Специјална болница обавештава грађане и надлежне органе општине , Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије, у складу са законом.

 Информисање јавности о раду Специјалне болнице врши директор или лице које он води.

У остваривању права пацијената на информације и обавештење, надлежни здравствени радник дужан је да пацијенту да информације и обавештења у складу са законом.

XI. СЛУЖБЕНА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 44.

Здравствени радници и здравствени сарадници као и други запослени у Специјалној болници, у складу са законом, дужни су да чувају службену тајну Специјалне болнице.

Члан 45.

Дужност чувања службене тајне здравствени радници и други запослени у болници могу бити ослобођени одлуком надлежног органа и у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 46.

У цињу успешног извршавања и обезбеђивања одређених послова у Специјалној болници, поједини подаци и акти представљају пословну тајну.

Под пословном тајном у смислу члана 1 овог става , сматрају се :

  1. План физичко техничког обезбеђења болнице;

  2. Подаци који се односе на процену имовине;

  3. Подци које државни органи као поверљиво саопште Специјалној болници;

  4. Подаци који садрже понуде на конкурсу и јавно надметање до обављивања резултата конкурса, односно јавног надметања;

  5. Други подаци који су као пословна тајна утврђеном законом и другим прописима.

Члан 47.

Документа и податке који представњају службену тајну, трећим лицима може саопштити директор болнице или од њега овлашћено лице под условом да саопшти директор болнице или од њега овлашћено лице под условом да саопштавање службене тајне не наноси штету општем интересу или болници.

Члан 48.

Не сматрају се повредом чувања службене тајне саопштење исправа или података, ако се те исправе, односно подаци саопштавају у складу са законом и овим Статутом.Повредом чувања службене тајне не сматра се ни саопштавање на седницама Управног одбора или Надзорног одбора оних исправа или података који су неопходни ради вршења нјихових функција.

Запослени који на седници Управног одбора или Надзорног одбора саопштава податке који представљају службену тајну дужан је да присутне упозори да се исправе и подаци сматрају пословном тајном и да су присутни дужни да то чувају као службену тајну.

XIII СТАТУТ ИДРУГА ОПШТА АКТА

Члан 49.

Стаут Специјалне болнице доноси Управни одбор уз сагласност оснивача , и предходно прибављеним мишљењем Министарства здравља на одредбе којима се уређује здравствена делатност , унутрашња организација и услови за именовање и разрешење директора.

Члан 50.

У Специјалној болници, поред статута, доносе се и следећа општа акта, којима се уређује:

 1. унутрашња организација и систематизација радних места у болници

 2. начин и поступак остваривања здравствене заштите;

 3. кућни ред;

 4. стручно усавршавање специјализација ;

 5. стамбени односи;

 6. архивска грађа

 7. унутрашњи надзор над стручним радом

 8. безбедност и заштита на раду ;

У Специјалној болници доносе се и друга општа акта чија обавеза доношења произилази из закона и других прописа донетих за спровође тих закона.

Члан 51.

 Иницијативу за доношење , измену допуну статута , односно другог општег акта, његову измену и допуну могу покренути :

 1. Директор;

 2. Управни одбор;,

 3. Надзорни одбор;

 4. Оснивач.

Иницијатива из става 1 овог члана подноси се Управном одбору.Освојој одлуци

Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе у року од петнаест дана од дана његовог пријема.

Члан 52.

Измена и допуна статута , односно другог општег акта врши се на начи и по поступку по коме је акт и донет.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Општа акта утврђена овим статутом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута.

До доношења општих аката из става 1 овог члана примењиваће се постојећа општа акта, ако нису супротности са одредбама овог статута.

Члан 54.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут
број 111/1 од 25.11.1997 године.

Члан 55.

Овај статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли.