Финансијски извештај и план набавки

 АВГУСТ

FinansijskiIzvestajExcel 01-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-08-19.

FinansijskiIzvestajExcel 28-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-08-19

СЕПТЕМБАР

FinansijskiIzvestajExcel 02-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-09-19

OKTОБАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-10-19

НОВЕМБАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-11-19

ДЕЦЕМБАР

FinansijskiIzvestajExcel 02-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-12-19

FinansijskiIzvestajExcel 31-12-19

ЈАНУАР 2020

FinansijskiIzvestajExcel 03-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 06-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 08-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 09-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 10-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 13-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 14-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 15-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 16-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 17-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 20-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 21-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 22-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 23-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 24-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 27-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 28-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 29-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 30-01-20

FinansijskiIzvestajExcel 31-01-20

ФЕБРУАР 2020

FinansijskiIzvestajExcel 03-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 04-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 05-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 06-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 07-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 10-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 11-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 11-02-20 –

FinansijskiIzvestajExcel 12-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 13-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 14-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 18-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 19-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 20-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 21-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 24-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 25-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 26-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 27-02-20

FinansijskiIzvestajExcel 28-02-20

MAРТ 2020

FinansijskiIzvestajExcel 02-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 03-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 04-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 05-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 06-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 09-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 10-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 11-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 12-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 13-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 16-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 17-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 18-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 19-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 20-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 23-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 24-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 25-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 26-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 27-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 30-03-20

FinansijskiIzvestajExcel 31-03-20

AПРИЛ 2020

FinansijskiIzvestajExcel 1-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 2-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 3-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 6-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 7-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 8-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 9-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 10-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 13-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 14-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 15-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 16-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 21-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 22-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 23-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 24-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 27-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 28-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 29-04-20

FinansijskiIzvestajExcel 30-04-20

МАЈ 2020

FinansijskiIzvestajExcel 04-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 05-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 06-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 07-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 08-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 11-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 12-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 13-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 14-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 15-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 18-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 19-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 20-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 21-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 22-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 25-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 26-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 27-05-20

FinansijskiIzvestajExcel 28-05-20

Finansijski izveštaj 26-06-2020

ЈУН 2020

Finansijski izvestaj 01-06-2020

Finansijski izveštaj 02-06-2020

Finansijski izveštaj 03-06-2020

Finansijski izveštaj 04-06-2020 

Finansijski izveštaj 05-06-2020 

Finansijski izveštaj 08-06-2020

Finansijski izveštaj 10-06-2020

Finansijski izveštaj 11-06-2020

Finansijski izveštaj 12-06-2020

Finansijski izveštaj 15-06-2020

Finansijski izveštaj 16-06-2020

Finansijski izveštaj 17-06-2020

Finansijski izveštaj 18-06-2020

Finansijski izveštaj 19-06-2020

Finansijski izveštaj 20-06-2020

Finansijski izveštaj 21-06-2020

Finansijski izveštaj 22-06-2020

Finansijski izveštaj 23-06-2020

Finansijski izveštaj 24-06-2020

Finansijski izveštaj 25-06-2020

Finansijski izveštaj 26-06-2020

Finansijski izveštaj 29-06-2020

Finansijski izveštaj 30-06-2020

ЈУЛ 2020

Finansijski izveštaj 01-07-2020

Finansijski izveštaj 02-07-2020

Finansijski izveštaj 03-07-2020

Finansijski izveštaj 06-07-2020

Finansijski izveštaj 07-07-2020

Finansijski izveštaj 08-07-2020

Finansijski izveštaj 09-07-2020

Finansijski izveštaj 10-07-2020

Finansijski izveštaj 13-07-2020

Finansijski izveštaj 14-07-2020

Finansijski izveštaj 15-07-2020

Finansijski izveštaj 16-07-2020

Finansijski izveštaj 17-07-2020

Finansijski izveštaj 20-07-2020

Finansijski izveštaj 21-07-2020

Finansijski izveštaj 22-07-2020

Finansijski izveštaj 23-07-2020

Finansijski izveštaj 24-07-2020

Finansijski izveštaj 27-07-2020

Finansijski izveštaj 28-07-2020

Finansijski izveštaj 29-07-2020

Finansijski izveštaj 30-07-2020

Finansijski izveštaj 31-07-2020

АВГУСТ

Finansijski izveštaj 03-08-2020

Finansijski izveštaj 04-08-2020

Финансијски извештај 05-08-2020

Финансијски извештај 06-08-2020

Финансијски извештај 07-08-2020

Финансијски извештај 10-08-2020

Финансијски извештај 11-08-2020

Финансијски извештај 12-08-2020

Финансијски извештај 13-08-2020

Финансијски извештај 14-08-2020

Финансијски извештај 17-08-2020

Финансијски извештај 18-08-2020

Финансијски извештај 19-08-2020

Финансијски извештај 20-08-2020

Финансијски извештај 21-08-2020

Финансијски извештај 24-08-2020

Финансијски извештај 25-08-2020

Финансијски извештај 25-08-2020

Финансијски извештај 26-08-2020

Финансијски извештај 27-08-2020

Финансијски извештај 28-08-2020

Финансијски извештај 31-08-2020

СЕПТЕМБАР

Финансијски извештај 01-09-2020

Финансијски извештај 02-09-2020

Финансијски извештај 03-09-2020

Финансијски извештај 04-09-2020

Финансијски извештај 07-09-2020

Финансијски извештај 08-09-2020

Финансијски извештај 09-09-2020

Финансијски извештај 10-09-2020

Финансијски извештај 11-09-2020

Финансијски извештај 14-09-2020

Финансијски извештај 15-09-2020

Финансијски извештај 16-09-2020

Финансијски извештај 17-09-2020

Финансијски извештај 18-09-2020

Финансијски извештај 21-09-2020

Финансијски извештај 22-09-2020

Финансијски извештај 23-09-2020

Финансијски извештај 24-09-2020

Финансијски извештај 25-09-2020

Финансијски извештај 28-09-2020

Финансијски извештај 29-09-2020

Финансијски извештај 30-09-2020

ОКТОБАР 2020

Финансијски извештај 01-10-2020

Финансијски извештај 02-10-2020

Финансијски извештај 05-10-2020

Финансијски извештај 06-10-2020

Финансијски извештај 07-10-2020

Финансијски извештај 08-10-2020

Финансијски извештај 09-10-2020

Финансијски извештај 12-10-2020

Финансијски извештај 13-10-2020

Финансијски извештај 14-10-2020

Финансијски извештај 15-10-2020

Финансијски извештај 16-10-2020

Финансијски извештај 19-10-2020

Финансијски извештај 20-10-2020

Финансијски извештај 21-10-2020

Финансијски извештај 22-10-2020

Финансијски извештај 23-10-2020

Финансијски извештај 26-10-2020

Финансијски извештај 27-10-2020

Спецификација о Извршеним плаћањима 

ФЕБРУАР 2020

Спецификација добављача табела 10-02-2020

Спецификација добављача табела 11-02-2020

Спецификација добављача табела 12-02-2020

Спецификација добављача табела 13-02-2020

Спецификација добављача табела 14-02-2020

Спецификација добављача табела 18-02-2020

Спецификација добављача табела 19-02-2020

Спецификација добављача табела 20-02-2020

Спецификација добављача табела 21-02-2020

Спецификација добављача табела 24-02-2020

Спецификација добављача табела 25-02-2020

Спецификација добављача табела 26-02-2020

Спецификација добављача табела 27-02-2020

Спецификација добављача табела 28-02-2020

MAРТ 2020

Спецификација добављача табела 02-03-2020

Спецификација добављача табела 03-03-2020

Спецификација добављача табела 04-03-2020

Спецификација добављача табела 05-03-2020

Спецификација добављача табела 06-03-2020

Спецификација добављача табела 09-03-2020

Спецификација добављача табела 10-03-2020

Спецификација добављача табела 11-03-2020

Спецификација добављача табела 12-03-2020

Спецификација добављача табела 13-03-2020

Спецификација добављача табела 16-03-2020

Спецификација добављача табела 17-03-2020

Спецификација добављача табела 18-03-2020

Спецификација добављача табела 19-03-2020

Спецификација добављача табела 20-03-2020

Спецификација добављача табела 23-03-2020

Спецификација добављача табела 23-03-2020

Спецификација добављача табела 24-03-2020

Спецификација добављача табела 25-03-2020

Спецификација добављача табела 26-03-2020

Спецификација добављача табела 27-03-2020

Спецификација добављача табела 30-03-2020

Спецификација добављача табела 31-03-2020

АПРИЛ 2020

Спецификација добављача табела 1-04-2020

Спецификација добављача табела 2-04-2020

Спецификација добављача табела 3-04-2020

Спецификација добављача табела 6-04-2020

Спецификација добављача табела 7-04-2020

Спецификација добављача табела 8-04-2020

Спецификација добављача табела 9-04-2020

Спецификација добављача табела 10-04-2020

Спецификација добављача табела 13-04-2020

Спецификација добављача табела 14-04-2020

Спецификација добављача табела 15-04-2020

Спецификација добављача табела 16-04-2020

Спецификација добављача табела 21-04-2020

Спецификација добављача табела 22-04-2020

Спецификација добављача табела 23-04-2020

Спецификација добављача табела 24-04-2020

Спецификација добављача табела 27-04-2020

Спецификација добављача табела 28-04-2020

Спецификација добављача табела 29-04-2020

Спецификација добављача табела 30-04-2020

MAJ 2020

Спецификација добављача табела 04-05-2020

Спецификација добављача табела 05-05-2020

Спецификација добављача табела 06-05-2020

Спецификација добављача табела 07-05-2020

Спецификација добављача табела 08-05-2020

Спецификација добављача табела 11-05-2020

Спецификација добављача табела 12-05-2020

Спецификација добављача табела 13-05-2020

Спецификација добављача табела 14-05-2020

Спецификација добављача табела 15-05-2020

Спецификација добављача табела 18-05-2020

Спецификација добављача табела 19-05-2020

Спецификација добављача табела 20-05-2020

Спецификација добављача табела 21-05-2020

Спецификација добављача табела 22-05-2020

Спецификација добављача табела 25-05-2020

Спецификација добављача табела 26-05-2020

Спецификација добављача табела 27-05-2020

Спецификација добављача табела 28-05-2020

Спецификација добављача табела 29-05-2020 

ЈУН 2020

Спецификација добављача табела 01-06-2020 

Спецификација добављача табела 02-06-2020 

Спецификација добављача табела 03-06-2020 

Спецификација добављача табела 04-06-2020 

Спецификација добављача табела05-06-2020

Спецификација добављача табела08-06-2020

Спецификација добављача табела 10-06-2020

Спецификација добављача табела 11-06-2020

Спецификација добављача табела 12-06-2020

Спецификација добављача табела 15-06-2020

Спецификација добављача табела 16-06-2020

Спецификација добављача табела 17-06-2020

Спецификација добављача табела 18.06-2020

Спецификација добављача табела 19.06-2020

Спецификација добављача табела 20.06-2020

Спецификација добављача табела 21.06-2020

Спецификација добављача табела 22.06-2020

Спецификација добављача табела 23.06-2020

Спецификација добављача табела 24.06-2020

Спецификација добављача табела 25.06-2020

Спецификација добављача табела 26.06-2020

Спецификација добављача табела 29.06-2020

Спецификација добављача табела 30.06-2020

ЈУЛ 2020

Спецификација добављача табела 01-07-2020

Спецификација добављача табела 02-07-2020

Спецификација добављача табела 03-07-2020

Спецификација добављача табела 06-07-2020

Спецификација добављача табела 07-07-2020

Спецификација добављача табела 08-07-2020

Спецификација добављача табела 09-07-2020

Спецификација добављача табела 10-07-2020

Спецификација добављача табела 13-07-2020

Спецификација добављача табела 14-07-2020

Спецификација добављача табела 15-07-2020

Спецификација добављача табела 16-07-2020

Спецификација добављача табела 17-07-2020

Спецификација добављача табела 20-07-2020

Спецификација добављача табела 21-07-2020

Спецификација добављача табела 22-07-2020

Спецификација добављача табела 23-07-2020

Спецификација добављача табела 24-07-2020

Спецификација добављача табела 27-07-2020

Спецификација добављача табела 28-07-2020

Спецификација добављача табела 29-07-2020

Спецификација добављача табела 30-07-2020

Спецификација добављача табела 31-07-2020

АВГУСТ

Спецификација добављача табела 03-08-2020

Спецификација добављача табела 04-08-2020

Спецификација добављача табела 05-08-2020

Спецификација добављача табела 06-08-2020

Спецификација добављача табела 07-08-2020

Спецификација добављача табела 10-08-2020

Спецификација добављача табела 11-08-2020

Спецификација добављача табела 12-08-2020

Спецификација добављача табела 13-08-2020

Спецификација добављача табела 14-08-2020

Спецификација добављача табела 17-08-2020

Спецификација добављача табела 18-08-2020

Спецификација добављача табела 19-08-2020

Спецификација добављача табела 20-08-2020

Спецификација добављача табела 21-08-2020

Спецификација добављача табела 24-08-2020

Спецификација добављача табела 25-08-2020

Спецификација добављача табела 26-08-2020

Спецификација добављача табела 27-08-2020

Спецификација добављача табела 28-08-2020

Спецификација добављача табела 31-08-2020

СЕПТЕМБАР

Спецификација добављача табела 01-09-2020

Спецификација добављача табела 02-09-2020

Спецификација добављача табела 03-09-2020

Спецификација добављача табела 04-09-2020

Спецификација добављача табела 07-09-2020

Спецификација добављача табела 08-09-2020

Спецификација добављача табела 09-09-2020

Спецификација добављача табела 10-09-2020

Спецификација добављача табела 11-09-2020

Спецификација добављача табела 14-09-2020

Спецификација добављача табела 15-09-2020

Спецификација добављача табела 16-09-2020

Спецификација добављача табела 17-09-2020

Спецификација добављача табела 18-09-2020

Спецификација добављача табела 21-09-2020

Спецификација добављача табела 22-09-2020

Спецификација добављача табела 23-09-2020

Спецификација добављача табела 24-09-2020

Спецификација добављача табела 25-09-2020

Спецификација добављача табела 28-09-2020

Спецификација добављача табела 29-09-2020

Спецификација добављача табела 30-09-2020

ОКТОБАР 2020

Спецификација добављача табела 01-10-2020

Спецификација добављача табела 02-10-2020

Спецификација добављача табела 05-10-2020

Спецификација добављача табела 06-10-2020

Спецификација добављача табела 07-10-2020

Спецификација добављача табела 08-10-2020

Спецификација добављача табела 09-10-2020

Спецификација добављача табела 12-10-2020

Спецификација добављача табела 13-10-2020

Спецификација добављача табела 14-10-2020

Спецификација добављача табела 15-10-2020

Спецификација добављача табела 16-10-2020

Спецификација добављача табела 19-10-2020

Спецификација добављача табела 20-10-2020

Спецификација добављача табела 21-10-2020

Спецификација добављача табела 22-10-2020

Спецификација добављача табела 23-10-2020

Спецификација добављача табела 26-10-2020

Спецификација добављача табела 27-10-2020

Стање лекова и санитетског материјала на дан:

АПРИЛ

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-01.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-02.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-03.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-06.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-07.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-08.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-09.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-10.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-13.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-14.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-15.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-16.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-21.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-22.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-23.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-24.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-27.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-28.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-29.04.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-30.04.2020.

МАЈ

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-04.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-05.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-06.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-07.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-08.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-11.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-12.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-13.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-14.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-15.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-18.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-19.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-20.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-21.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-22.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-25.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-26.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-27.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-28.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан 29.05.2020.

ЈУН

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.06.2020.

ЈУЛ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.07.2020.

АВГУСТ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.08.2020.

СЕПТЕМБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.09.2020.

OKTOБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.10.2020.

  • Извештај о извршењу буџета

Нацрт Финансијског плана 2018.година

Нацрт Финансијског плана 2019.година

Финансијски план за 2020.годину

Завршни рачун_2019

ПЛАН НАБАВКИ

Comments are closed.