Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Kancelarijski materijal br.2/2021

Javni poziv  Kriterijumi za dodelu ugovora  Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima  Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  Partija 1.Kancelarijski materijal II specifikacija dobara Partija 1 Model ugovora Partija 1 Struktura cene Partija 1 Partija 2.Toneri II … Continue reading

Sanitetski i medicinski potrošni materijal 1/2021

Javni poziv (14) Javni poziv – prečišćeni tekst (1) Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (10) Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (3) Model ugovora-Partija 1. obrazac strukture cene -Partija 1. -17.02.2021 TEHNICKA SPECIFIKACIJA – Partija 1. … Continue reading

Лекови са листе B и листе D лекова

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама, објављује обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-46 IV КВАРТАЛ 2020.године ОБАВЕШТЕЊЕ О … Continue reading

Реагенси, изузев за трансфузију бр.404-1-110/20-4

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја: 404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-4   II КВАРТАЛ 2020.године … Continue reading

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2020.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: II КВАРТАЛ 2020.година ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ … Continue reading