Лекови са листе B и листе D лекова

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама, објављује обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-46

IV КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – IV KVARTAL 2020  od 10.01.2021.